سامانه اطلاع رسانی همایش ها ، کنفرانس ها و سمینارها ، یوکانف یار

چهاردهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر

مهندسی / مهندسی کشاورزی ،محیط زیست

 درباره همایش

منبع: سایت همایش به آدرس

http://ncier96.uk.ac.ir/App_Web/(Guest)/Default.aspx


 محورهای همایش

– مدیریت منابع آب
– آبیاری و زهکشی
– هیدرولیک و هیدرولوژی
– پیامدهای تغییر اقلیم و بررسی وقایع حدی
– آب و محیط زیست
– آبهای زیرزمینی و سطحی
– فن آوری های نوین در علوم آب
– حفاظت آب، خاک و گیاه
– آب و فاضلاب
– حقوق و تجارت آب

چهاردهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر

 تاریخ های مهم

 تاریخ برگزاری همایش :۱۳۹۶/۰۶/۱۵
 تاریخ شروع ثبت نام :۱۳۹۵/۰۷/۱۳
 تاریخ پایان ثبت نام :۱۳۹۶/۰۲/۳۱

 اطلاعات تماس

وب سایت چهاردهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر
همراه
تلفن دبیرخانه 0000
پست الکترونیک ncier@conf.uk.ac.ir
آدرس دبیرخانه کرمان، دانشگاه شهید باهنر، دانشکده کشاورزی، بخش علوم و مهندسی آب، دبیرخانه سیزدهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر