سامانه اطلاع رسانی همایش ها ، کنفرانس ها و سمینارها ، یوکانف یار

پنجمین کنفرانس علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی ایران

علوم انسانی / جغرافیا

 درباره همایش


 محورهای همایش

جغرافیا و برنامه ریزی
-جغرافیا ومدیریت جامع شهری
-
جغرافیا و محیط زیست
-
جغرافیا و فناوریهای نوین
-
جغرافیا واستراتژی های توسعه ملی
-
جغرافیا ی پزشکی
-
جغرافیا ی سیاسی
-
سنجش از دور
-
طبیعت گردی(اکوتوریسم(
-
ژئومورفولوژی
-
آب و هوا شناسی(اقلیم شناسی(
-
برنامه ریزی و آمایش سرزمین
-
برنامه ریزی شهری
-
برنامه ریزی منطقه ای
-
برنامه ریزی روستایی
-
برنامه ریزی گردشگری
-
توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی
-
سایر مباحث مرتبط با جغرافیا و برنامه ریزی

معماری و شهرسازی
-مهندسی معماری
-
معماری منظر
-
مدیریت پروژه و ساخت
-
معماری و مصرف انرژی
معماری و مهندسی عمران
-
معماری و هویت شهری
-
معماری وتکنولوژی
-
مرمت ابنیه سنتی
-
معماری پایدار و ساختمانهای هوشمند
-
مطالعات معماری ایران
-
معماری اسلامی
-
شهرسازی
-
طراحی شهری
-
برنامه ریزی شهری و منطقه ای
-
شهرسازی اسلامی
-
مزایا و معایب توسعه شهری
-
حقوق شهری و شهروندی
-
مشارکت مردمی در امور شهری
-
استانداردسازی ،الگوها و شاخص های توسعه شهری پایدار
-
روانشناسی شهری
-
زیرساخت ها و خدمات شهری
-
بهسازی و نوسازی شهری
-
گردشگری شهری
-
آمایش سرزمین و توسعه شهری
-
مدل سازی و توسعه شهری
-
سنجش از دور و توسعه شهری
-
شهر و امنیت شهری
-
عدالت شهری
-
مدیریت بحران و ریسک در توسعه شهری
-
حکمروایی شهری
-
حمل و نقل شهری
-
مدیریت شهری
-
توسعه پایدار در علوم معماری و شهرسازی
-
فناوری های نوین در زمینه شهرسازی وبهسازی
-
سایر مباحث مرتبط با معماری و شهرسازی

پنجمین کنفرانس علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی ایران

 تاریخ های مهم

 تاریخ برگزاری همایش :۱۳۹۶/۰۵/۲۷
 تاریخ شروع ثبت نام :۱۳۹۶/۰۲/۰۴
 تاریخ پایان ثبت نام :۱۳۹۶/۰۵/۰۶

 اطلاعات تماس

وب سایت پنجمین کنفرانس علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی ایران
همراه
تلفن دبیرخانه 77459523-021
پست الکترونیک info@niconf.ir
آدرس دبیرخانه