سامانه اطلاع رسانی همایش ها ، کنفرانس ها و سمینارها ، یوکانف یار

کنفرانس بین المللی علوم انسانی روانشناسی حقوق و علوم اجتماعی

علوم انسانی / روانشناسی

 درباره همایش


 محورهای همایش

محور های علوم انسانی علوم تربیتی ، مدیریت ، حقوق بین المللی ، علوم سیاسی ، حسابداری ، تاریخ ، تربیت بدنی ، علوم رفتاری در مدیریت ، زبان و ادبیات فارسی ، زبان و ادبیات عربی ، زبان و ادبیات انگلیسی ، جغرافیای سیاسی ، جغرافیا ، علوم قضایی ، روابط بین الملل ، علم اطلااعات و دانش شناسی ، فلسفه و الاهیات ، فقه و مبانی حقوق اسلامی ، کلام و حکمت اسلامی ، قرآن و علوم حدیث محور های روانشناسی روانشناسی بالینی ، روانشناسی عمومی ، روانشناسی مدیریت ، روانشناسی اجتماعی ، روانشناسی تربیتی ، روانشناسی جنسیت ، روانشناسی ورزش ، روانشناسی شناختی ، روانشناسی مصرف کننده ، روانشناسی فرهنگی ، روانشناسی قانونی ، روانشناسی صنعتی ، روانشناسی صنعتی سازمانی ، روانشناسی سیاسی ، روانشناسی نظامی ، روانشناسی سلامت محور های علوم اجتماعی جامعه شناسی ، علوم سیاسی ، اقتصاد ، جمعیت شناسی ، برنامه ریزی گردشگری ، مردم شناسی ، انسان شناسی ، تاریخ اجتماعی ، باستان شناسی ، زبان شناسی ، برنامه ریزی توسعه منطقه ای ، برنامه ریزی رفاه اجتماعی محور های حقوق حقوق خصوصی ، حقوق مدنی ، حقوق اموال ، حقوق تجارت ، حقوق جزا، حقوق عمومی ، حقوق بین المللی ، حقوق آمیخته،حقوق اسلامی
کنفرانس بین المللی علوم انسانی روانشناسی حقوق و علوم اجتماعی

 تاریخ های مهم

 تاریخ برگزاری همایش :۱۳۹۵/۱۱/۰۷
 تاریخ شروع ثبت نام :۱۳۹۵/۰۹/۰۱
 تاریخ پایان ثبت نام :۱۳۹۵/۱۱/۰۱

 اطلاعات تماس

وب سایت کنفرانس بین المللی علوم انسانی روانشناسی حقوق و علوم اجتماعی
همراه 09161006064
تلفن دبیرخانه 09161187299
پست الکترونیک info@iscsconf.com
آدرس دبیرخانه سالن کنفرانس شهید بهشتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز