سامانه اطلاع رسانی همایش ها ، کنفرانس ها و سمینارها ، یوکانف یار

چهارمین کنفرانس بین المللی کارآفرینی (ICE2018) با تأکید بر بهبود محیط کسب و کار

علوم انسانی / کارآفرینی

 درباره همایش


 محورهای همایش

تامین مالی کارآفرینانه:

 • حمایت مالی و توسعه کسب و کارهای جدید/رشد بالا
 • سرمایه گذاری مخاطره­ پذیر و فرشتگان کسب و کار برای ایجاد کسب و کارهای جدید مخاطره­ آمیز
 • روش­های تامین مالی اسلامی و توسعه ی کارآفرینی
 • تامین مالی شرکتی و  توسعه ی کارآفرینی
 • کارآیی نظام بانکی، ایجاد کسب و کارهای جدید و پایداری کسب و کار       

مقررات و حقوق مالکیت: 

 • حقوق مالکیت و توسعه کارآفرینی
 • حقوق مالکیت معنوی و ایجاد کسب ­وکارهای جدید
 • حقوق مالکیت معنوی و کارآفرینی سازمانی
 • کارایی و حقوق مالکیت معنوی (IPR)
 • پنجره ملی واحد و تسهیل تجارت بین المللی
 • هماهنگی ذی ­نفعان و کاربرد پنجره واحد
 • همکاری بخش خصوصی- دولتی و بهبود محیط کسب و کار
 • مقررات هوشمند برای توسعه کارآفرینی

سیاست ها و برنامه­ های دولت:

 • سیاست های دولت و توسعه ی بازارهای مالی مخاطره آمیز
 • سیاست های دولت و ایجاد کسب و کارهای جدید مخاطره­ آمیز
 • برنامه های دولت برای توسعه کارآفرینی
 • نظام مالیاتی و توسعه کسب و کار
 • نظام گمرکی و تسهیل صادرات/واردات
 • سیاست­های اقتصادی و ایجاد کسب و کار جدید
 • نهادها و قوانین توسعه کارآفرینی
 • نقش قوانین و مقرارت بهبود محیط کسب و کار و فعالیت­های کارآفرینی
 • کاهش مقررات ورود کسب وکارها و بهبود محیط کسب و کار
 • توسعه کارآفرینی، رشد کسب و کارهای کوچک و متوسط و فقرزدایی
 • توانمندسازی کارآفرینان و توسعه خوشه­ های منطقه ای
 • توسعه کارآفرینی در مناطق آزاد

دولت کارآفرین:

 • نقش های کارآفرینانه دولت
 • رفتارهای کارآفرینانه ی دولت
 • سیاست ها و ابزارهای ایجاد دولت کارآفرین
 • دولت کارآفرین و توسعه و پیشرفت
 • توسعه ی دولت الکترونیکی و کارآفرینی
 • کارآفرینی نهادی
 • دولت کارآفرین (آینده-محور)
 • دولت کارآفرین (مردم-محور)

زیرساخت های فیزیکی، تجاری و خدماتی:

 • زیرساخت های تجاری و خدماتی و توسعه کارآفرینی
 • سهولت دسترسی به منابع فیزیکی، ارتباطات، خدمات عمومی و حمل و نقل
 • نقش نظام حمایتی بیمه در توسعه و پایداری شرکت های کوچک و متوسط
 • نقش مناطق آزاد، شهرک ها و خوشه های صنعتی در بهبود محیط کسب و کار منطقه ای
 • شتابدهنده های کسب و کار و توسعه ی کارآفرینی

هنجارهای فرهنگی و اجتماعی:

 • فرهنگ ملی و ایجاد کسب و کارهای جدید
 • عوامل اجتماعی – اقتصادی مؤثر بر توسعه کارآفرینی
 • هنجارهای اجتماعی – فرهنگی به عنوان تسهیل کننده/موانع کارآفرینی
 • جنسیت، توسعه کارآفرینی و هنجارهای فرهنگی
 • حمایت ها و پشتیبانی های اجتماعی
 • فرهنگ وقف و توسعه کسب و کارهای دانش بنیان
 • میزان توجه رسانه ها به کارآفرینی و محیط کسب و کار
 • منزلت اجتماعی افراد و توسعه کارآفرینی
 • ارزش های ملی، اخلاق و محیط کسب و کار
 • سرمایه اجتماعی، شبکه های اجتماعی و محیط کسب و کار
 • هنجارهای اجتماعی و توسعه ی کارآفرینی اجتماعی

بازبودن و پویایی بازار:

 • باز بودن بازارها و ایجاد کسب و کار جدید/رشد بالا
 • جهانی شدن و کارآفرینی بین المللی
 • پویایی های بازار و محیط کسب و کار
 • توسعه کارآفرینی بین ­المللی در مناطق آزاد
 • گسترش سرمایه­ گذاری و توسعه کسب ­وکارهای کوچک و متوسط در مناطق آزاد

آموزش کارآفرینی:

 • نقش آموزش کارآفرینی در ایجاد نگرش­های کارآفرینانه
 • نقش آموزش کارآفرینی در افزایش ایجاد کسب و کارهای جدید مخاطره ­آمیز
 • حمایت های دانشگاه برای کارآفرینی و ایجاد کسب و کارهای جدید مخاطره­ آمیز
 • آموزش کارآفرینی در مقاطع آموزش ابتدایی/راهنمایی/دبیرستان
 • آموزش کارآفرینی در نظام آموزش عالی

 انتقال تحقیق و توسعه، نوآوری و کارآفرینی:

 • نوآوری و کارآفرینی برای مدرسان
 • دانشگاه کارآفرین و کارآفرینی دانشگاهی
 • نوآوری رشدیابنده و بنیادی و ایجاد کسب و کارهای جدید
 • انتقال تحقیق و توسعه و توسعه کسب و کارهای جدید/رشد بالا
 • انتقال تحقیق و توسعه و توسعه کارآفرینی سبز
 • انتقال تحقیق و توسعه، سرریز دانش و کارآفرینی نانو/بایو/سایبری
 • نوآوری سازمانی و کسب ­وکارهای اقماری (زایشی) دانشگاهی
 • نقش دولت و شرکت های تحقیق و توسعه در ایجاد کسب و کارهای جدید مخاطره ­آمیز
 • نقش انکوباتورها و پارک های علم و فناوری در توسعه کارآفرینی دانش بنیان
 • سرریز دانش و توسعه کارآفرینی
 • نظام ملی نوآوری (NIS) و توسعه کارآفرینی
 • کسب­ وکارهای اقماری (زایشی) دانشگاهی و توسعه کسب و کارهای جدید

 کارآفرینی و توسعه ی منطقه ای: 

 • نوآوری و توسعه ی اقتصادی منطقه ای
 • مقاومت اقتصادی منطقه ای از طریق نوآوری و کارآفرینی
 • خوشه های نوآوری و کارآفرینی
 • خوشه های محصول و کارآفرینی
 • توانمندسازی کارآفرینان در خوشه های منطقه ای
 • زیرساخت های فیزیکی و توسعه ی اقتصادی منطقه ای
 • اکوسیستم کارآفرینی و توسعه ی پایدار

توسعه ی کارآفرینی در دوران پساتحریم:

 • توسعه ی کارآفرینی بین المللی
 • انتقال و گسترش دانش بین المللی
 • توسعه ی سرمایه گذاری خارجی
 • رقابت پذیری بین المللی و بهبود کسب و کار
 • توسعه ی همکاری های بین المللی
 • کارآفرینی بین المللی و مسایل فرهنگی
 • قواعد، روش های تجربی و اکتشافی و راهبردها در کارآفرینی بین المللی
 • توسعه ی کارآفرینی بین المللی در مناطق آزاد

ایجاد و رشد کسب و کارهای جدید:

 • کالبدشناسی ایجاد کسب و کارهای جدید
 • تجارب ایجاد کسب و کارهای جدید و بهترین تجارب
 • موانع ایجاد کسب و کارهای جدید
 • فرآیند شروع کسب و کارهای جدید
 • فرآیند کسب و کارهای نوپا
 • پویایی های کارآفرینانه
 • رشد کسب و کار از طریق نوآوری
 • رشد کسب و کار از طریق فناوری اطلاعات
 • توسعه ی کارآفرینی شرکتی

کارآفرینی دانش بنیان:

 • کارآفرینی دانش بر
 • نقش انکوباتورهای کسب و کار و پارک های علم و فناوری در کارآفرینی دانش بنیان
 • نقش دانش در فعالیت های نوآورانه
 • محصولات  و خدمات مبتنی بر دانش و فعالیت های کارآفرینانه
 • انواع دانش و فرآیند های کارآفرینی، توسعه ی کسب و کارها و تجاری سازی
 • همجواری و توسعه خوشه­های دانش و نوآوری

بهره برداری از فرصت های کارآفرینی:

 • سهولت انجام کسب و کار و بهره برداری از فرصت های کارآفرینی
 • ساختارمندی (ساخت­گرایی) و توسعه فرصت های کارآفرینی
 • پیوند کارآفرینان و محیط کسب و کار
 • کارآفرینان و بهره برداری از فرصت های بین المللی
 • بهره برداری از فرصت های کارآفرینانه در مناطق آزاد
 • خلق و کشف فرصت های ملی و بین المللی کارآفرینی
 • ارزیابی ایده های کارآفرینانه
چهارمین کنفرانس بین المللی کارآفرینی (ICE2018) با تأکید بر بهبود محیط کسب و کار

 تاریخ های مهم

 تاریخ برگزاری همایش :۱۳۹۷/۰۶/۱۳
 تاریخ شروع ثبت نام :۱۳۹۷/۰۱/۰۹
 تاریخ پایان ثبت نام :۱۳۹۷/۰۳/۳۰

 اطلاعات تماس

وب سایت چهارمین کنفرانس بین المللی کارآفرینی (ICE2018) با تأکید بر بهبود محیط کسب و کار
همراه
تلفن دبیرخانه 88332313 (021)
پست الکترونیک a@yahoo.com
آدرس دبیرخانه تهران، کارگر شمالی، خیابان فرشی مقدم 16، دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران