سامانه اطلاع رسانی همایش ها ، کنفرانس ها و سمینارها ، یوکانف یار

همایش علم و فراعلم، پیشرفت های نوین افق های پیش رو

میان رشته ای / میان رشته ای

 درباره همایش


 محورهای همایش

 • محورهاي عام:
 • نقد و بررسي پيشينة پژوهش در زمينة مناسبات علم با ارزش‏ها، متافيزيك و فرهنگ
 • چالش‏هاي پيوند علم با ارزش‏ها، متافيزيك و فرهنگ
 • نظريه‏پردازي و الگوسازي در زمينة پيوند علم با ارزش‏ها، متافيزيك و فرهنگ
 • محورهاي ويژه:
 • پيگيري بنيان‏ها و مباني علمي و فراعلمي نظريات علمي حوزه‏هاي مديريت، اقتصاد، علوم تربيتي، فلسفه و دین
 • پژوهش‏هاي نوين در حوزه‏هاي مديريت، اقتصاد، علوم تربيتي، فلسفه و دین
 • راهبردها و چگونگي كاربرد ارزش‏هاي ديني و فرهنگ بومي در حوزه‏هاي مديريت، اقتصاد، علوم تربيتي، فلسفه و دین
 • مديريت:
 • مديريت كارآفريني و بنيان‏هاي فراعلمي آن
 • مديريت مالي و بنيان‏هاي فراعلمي آن
 • مديريت توليد و بنيان‏هاي فراعلمي آن
 • مديريت بازرگاني و بازاريابي و بنيان‏هاي فراعلمي آن
 • مديريت دولتي ، بنيان‏ها و ارزش‏ها
 • مديريت صنعتي، بنيان‏ها و ارزش‏ها
 • آينده‏پژوهي در مديريت و مباني فراعلمي آن
 • تحول فرهنگي و اخلاق در سيستم‏هاي مديريت اطلاعات
 • مديريت و كارآفريني در دانشگاه كارآفرين و ارزش‏آفرين
 • مباني فلسفي مديريت اسلامي
 • روش‏هاي غني‏سازي فرهنگ سازماني
 • مباني فلسفي سازمان ها و نظريه هاي سازماني
 • نقد و بررسي مباني فلسفي و ارزشي در نظريه هاي مديريت
 • اخلاق سازماني
 • مديريت اسلامي، تجربه هاي موفق
 • مديريت سبز
 • انگيزش و روش‏هاي آن
 • مباني انسان شناختي در نظريه هاي مديريت
 • اقتصاد:
 • خصوصي سازي و توسعه پايدار، مباني و ارزش‏ها
 • سياست‏هاي كلي اصل 44 قانون اساسي و توسعه‏ي اقتصادي
 • راهنكارهاي امنيت سرمايه‏گذاري درالگوي بومي ـ‌ارزشي
 • بنيان‏ها و مباني سلامت نظام اداري و نقش آن در توسعة اقتصادي
 • راهنكارهاي مقابله با فساد، رانت و انحصار در اقتصاد و مباني فراعلمي آن
 • آسيب‏شناسي توسعه اقتصادي با رويكرد بومي ـ ارزشي
 • بسترهاي فرهنگي توسعه اقتصادي پايدار
 • اخلاق حرفه اي و توسعه پايدار
 • رابطه نظريه‏هاي اجتماعي اـ اقتصادي با قضاوت‏هاي ارزشي
 • ماهيت رفتارهاي اقتصادي
 • رابطه آموزه هاي اسلامي با علم و اقتصاد
 • مباني فلسفي ارزشي نظريه هاي اقتصادي
 • چارچوب هاي كلان نظريه هاي اقتصاد اسلامي
 • تأثير ديدگاه‏هاي انسان‏شناختي در نظريه‏هاي اقتصادي
 • نقش پيش‏فرض‏هاي ارزشي در نظريات اقتصادي
 • ارزش و عقلانيت در رفتارهاي اقتصادي
 • ارزش‏ها و فرهنگ در اقتصاد خرد
 • ارزش ها و فرهنگ در اقتصاد كلان
 • ارزش ها در كاركردهاي علم اقتصاد
 • انسان اقتصادي
 • مباني رفتارهاي اقتصادي در اقتصاد خرد و كلان
 • عدالت اقتصادي
 • روش هاي نهادينه سازي
 • فرهنگ محيط زيست
 • پيش شناخت ها نسبت به انسان و تأثير آن بر نظريات اقتصادي
 • اهداف و غايات نظريات اقتصادي
 • بنيان هاي فلسفي و فراعلمي نظريه هاي اقتصادي معاصر
 • پژوهش هاي نوين در حوزة اقتصاد و مباني فراعلمي آن
 • علوم تربيتي:
 • پيشينة فلسفة تعليم و تربيت
 • مباني انسان شناختي نظريه هاي تعليم و تربيت
 • ماهيت نظرية تربيتي
 • نقد و بررسي مباني تعليم و تربيت ماركسيستي علوم تربيتي
 • اهداف تعليم و تربيت در مكاتب مختلف تربيتي
 • تفكر شرقي و فلسفة تعليم و تربيت
 • مباني نظريات پراگماتيستي در تعليم و تربيت
 • بنيادهاي فلسفي رفتارگرايي
 • مباني فلسفة ي نظرية بازسازي در تعليم و تربيت
 • نظريات پديدارشناسانه در تربيت و مباني آن
 • نقش فلسفة تعليم و تربيت در تحول نظام آموزش و پرورش
 • ترسيم چشم انداز تحول از ديدگاه فلسفة تعليم و تربيت
 • برنامه ريزي آموزشي
 • اصول تعليم و تربيت از ديدگاه اسلام
 • اهداف تعليم و تربيت اسلامي
 • مباني فلسفي نظريه هاي يادگيري
 • عوامل موثر در تربيت
 • مباني درمان ناهنجاري ها
 • نقش تعليم و تربيت ارزش ها در توسعه پايدار
 • تعالي فرهنگي از ديدگاه قرآن و عترت و نقش آن در توسعه پايدار
 • فلسفه و دين:
 • پيشينه پژوهش پيرامون پيوندهاي مناسبات علم با ارزش‏ها، متافيزيك و فرهنگ
 • ويژگي هاي علم شناسي پوزيتويستي
 • ديدگاه پوزيتويست ها پيرامون مناسبات علم با ارزش‏ها، متافيزيك و فرهنگ
 • ويژگي‏هاي علم نزد پوپر و عقلانيت انتقادي
 • ديدگاه پوپر پيرامون مناسبات علم با ارزش‏ها، متافيزيك و فرهنگ
 • علم شناسي كوهن
 • ديدگاه كوهن پيرامون مناسبات علم با ارزش‏ها، متافيزيك و فرهنگ
 • پيشينۀ پژوهش در پيوند جامعه و معرفت
 • بررسي انديشه‏هاي ماركس، ديلتاي، نيچه، شلر و مانهايم در جامعه‏شناسي معرفت
 • نقد و بررسي برنامه قوي در جامعه شناسي معرفت
 • بررسي مناسبات علم با ارزش‏ها، متافيزيك و فرهنگ در هرمنوتيك
 • هرمنوتيك
 • بررسي انديشه‏هاي شلايرماخر و ديلتاي پيرامون مناسبات علم با ارزش‏ها، متافيزيك و فرهنگ
 • بررسي مناسبات علم با ارزش‏ها، متافيزيك و فرهنگ در ديدگاه گادامر
 • بررسي انديشه‏هاي نيچه پيرامون مناسبات علم با ارزش‏ها، متافيزيك و فرهنگ
 • بررسي انديشه‏هاي هايدگر پيرامون مناسبات علم با ارزش‏ها، متافيزيك و فرهنگ
 • بررسي انديشه‏هاي هوركهايمر، آدورنو و فيلسوفان نظرية انتقادي پيرامون مناسبات علم با ارزش‏ها، متافيزيك و فرهنگ
 • ديدگاه هابرماس پيرامون مناسبات علم با ارزش‏ها، متافيزيك و فرهنگ
 • ديدگاه فوكو پيرامون مناسبات علم با ارزش‏ها، متافيزيك و فرهنگ
 • ديدگاه ليوتار پيرامون مناسبات علم با ارزش‏ها، متافيزيك و فرهنگ
 • بررسي مناسبات مناسبات علم با ارزش‏ها، متافيزيك و فرهنگ از ديدگاه سنّت گرايان
 • چالش هاي پيوند علم با ارزش‏ها، متافيزيك و فرهنگ
 • نسبي گرايي در فلسفۀ علم
 • نسبي گرايي در جامعه شناسي معرفت
 • نسبي گرايي هرمنوتيك
 • نسبي گرايي پست مدرن
 • خودستيزي
 • گفتمان گريزي
 • پسروي علمي
 • ديگر چالش‏هاي مناسبات علم با ارزش‏ها، متافيزيك و فرهنگ
 • راهكارهاي برون رفت از چالش هاي پيوند علم با ارزش‏ها، متافيزيك و فرهنگ
 • تفكيك ميان علوم در بررسي مناسبات علم با ارزش‏ها، متافيزيك و فرهنگ
 • اعتقاد به اصل مشترك
 • اعتقاد به روابط غيرعلّي ميان علم و ارزش‏ها، متافيزيك و فرهنگ
 • بازنگري در اهداف علم
 • برهم كنش دوسويه علم با ارزش‏ها، متافيزيك و فرهنگ
 • حوزه‏هاي مجاز پيوند علم با ارزش‏ها، متافيزيك و فرهنگ
 • حوزه‏هاي غيرمجاز پيوند علم با ارزش‏ها، متافيزيك و فرهنگ
همایش علم و فراعلم، پیشرفت های نوین افق های پیش رو

 تاریخ های مهم

 تاریخ برگزاری همایش :۱۳۹۷/۰۶/۱۴
 تاریخ شروع ثبت نام :۱۳۹۷/۰۴/۰۱
 تاریخ پایان ثبت نام :۱۳۹۷/۰۵/۳۱

 اطلاعات تماس

وب سایت همایش علم و فراعلم، پیشرفت های نوین افق های پیش رو
همراه
تلفن دبیرخانه 09363637590
پست الکترونیک info@elmconf.ir
آدرس دبیرخانه مشهد مقدس، بلوار پیروزی، بلوار صارمی، نبش صارمی 10