سامانه اطلاع رسانی همایش ها ، کنفرانس ها و سمینارها ، یوکانف یار

اولین کنفرانس ملی مدلسازی ریاضی در علم، فناوری و سیستم‌های هوشمند

علوم پایه / علوم ریاضی

 درباره همایش


 محورهای همایش

 • مدلسـازی مـالـی و تصمیـم‌سـازی بهینـه در سیـستم‌های بـانکی
 • بهینـه‌سـازی ترکیبیـاتی، نظریه گــراف و نظریه بــازی
 • مکان‌یـابی، حمـل و نقـل و لجستیـک
 • بهینـه‌سـازی و تصمیــم‌گیــری چنــد معیــاره
 • مدیریت تولیــد و زنجیـــره تأمیـن
 • مدیریت و تحلیـل ریسک
 • مدیریت پــروژه، زمان‌بنــدی و نظریـه صـف
 • تحلیـل پوششی داده‌هـا و مدیریت عملکـرد
 • کنتـــرل بهینـــه
 • کاربرد آنالیز غیرخطی در بهینه‌سازی
 • مدل‌های فازی
 • سیستـم‌های پیچیـده و روش‌های تجـزیـه
 • کاربـرد آمـار و احتـمالات در مدلسـازی ریاضـی
 • مدلسـازی در شرایط عدم قطعیت و برنامه‌ریـزی تصادفی
 • مدل‌های ریاضی در سیستم‌های هوشمند: حمل و نقل، فناوری اطلاعات و …
 • بهینـه‌سـازی مصـرف انـرژی با مـدل‌های ریاضـی
 • مدلسـازی ریاضـی در سـلامت و پزشـکی
 • مدلسـازی ریاضـی در حـفظ محیـط زیست
 • مدلسـازی ریاضـی در علـوم پایـه: فیــزیک، شیـمـی و زیست‌شنـاسـی
 • مدلسـازی ریاضـی در مهنـدسی: صنـایع، مکانیـک، بـرق و
 • کاربــرد تحقیـق در عمـلیـات در سایـر علوم
اولین کنفرانس ملی مدلسازی ریاضی در علم، فناوری و سیستم‌های هوشمند

 تاریخ های مهم

 تاریخ برگزاری همایش :۱۳۹۷/۱۱/۱۰
 تاریخ شروع ثبت نام :۱۳۹۷/۰۷/۱۸
 تاریخ پایان ثبت نام :۱۳۹۷/۰۹/۳۰

 اطلاعات تماس

وب سایت اولین کنفرانس ملی مدلسازی ریاضی در علم، فناوری و سیستم‌های هوشمند
همراه
تلفن دبیرخانه 34540232-011
پست الکترونیک a.fakhri@mazust.ac.ir
آدرس دبیرخانه دانشگاه علم و فناوری مازندران