سامانه اطلاع رسانی همایش ها ، کنفرانس ها و سمینارها ، یوکانف یار

کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری، اقتصاد و بانکداری در هزاره سوم

علوم انسانی / حسابداری

 درباره همایش


 محورهای همایش

 • حسابداری:
 • تئوری های حسابداری و چارچوب نظری
 • اطلاعات حسابداری در ارزیابی شرکت
 • ارزیابی استاندارد های بین المللی
 • حسابداری تلفیقی
 • حسابداری مدیریت و سیستم ها کنترلی
 • حسابداری مدیریت و چالش های اجرای آن
 • نقش حسابداری درتوسعه بازار سرمایه
 • کاربرد روشهای هزینه یابی در حسابداری مدیریت
 • تولید و حسابداری مدیریت
 • یافته های نوین و مباحث روز در حسابداری
 • استانداردهای حسابداری و حسابرسی
 • روش های تأمین مالی در سازمانها
 • لزوم استانداردگذاری یکپارچه برای گزارشگری مالی
 • نوآوریهای مالی در حوزه مدیریت و حسابداری
 • مقایسه استانداردهای حسابداری ایران و سایر کشورها
 • نقش حسابداری و حسابرسی در بحرانهای مالی
 • ارزش افزوده و گزارشگری مالی
 • اخلاق در حسابداری و حسابرسی
 • مدیریت هزینه و ارزش آفرینی برای سهامداران
 • کاربرد اینترنت در حسابداری
 • سیستم های اطلاعات حسابداری
 • حسابداری مدیریت و مدیریت قیمت تمام شده
 • مدیریت استراتژیک هزینه و عملکرد در فضای کسب و کار
 • حسابداری مدیریت و نقش آن در بحرانهای مالی و اقتصادی
 • حسابداری مدیریت و اصلاح الگو مصرف منابع مالی
 • ضرورت حسابداری مدیریت برای مدیران مالی و بودجه
 • حسابداری مدیریت و ارزیابی عملکرد سازمان
 • حسابداری مدیریت و بودجه ریزی عملیاتی
 • حسابداری مدیریت و حسابرسی عملکرد
 • ابزار و تکنیک های حسابداری مدیریت
 • هزینه یابی و مدیریت بر مبنای فعالیت
 • برنامه ریزی و بودجه ریزی شناور
 • محاسبه و قیمت تمام شده کالا و خدمات
 • آموزش حسابداری،تحقیقات بازار سرمایه
 • حسابداری و نظام راهبری شرکتها
 • حسابداری و ارزیابی عملکرد شرکتها
 • نقش حسابداری در تحول اقتصادی
 • چالشهای توسعه حسابداری و حسابرسی در ایران
 • نقش حسابداری و حسابرسی در بهبود نظام مالیاتی کشور
 • و تمام موضوعات مرتبط با حسابداری
 • مدیریت:
 • کیفیت، بهره‌وری و تعالی سازمانی
 • مدیریت كیفیت فراگیر (مفاهیم و ابزارها)
 • تعالی سازمانی
 • سیستم های کیفیت، بهره‌وری
 • مدیریت عملكرد
 • روش‌های حل مساله، شش سیگما
 • رهبری و رفتار سازمانی
 • رهبری، رهبری تغییر و تحول
 • رهبری اخلاقی
 • ابعاد رفتاری رهبری شرکت‌های بزرگ و هولدینگ‌ها
 • رهبری سازمانی در شرایط بحرانی
 • توانمندی‌های هیجانی رهبران
 • اثربخشی کار تیمی
 • فرهنگ سازمانی اثربخش
 • عوامل سازمانی موثر بر نوآوری
 • موانع سازمانی موثر بر عدم رشد سازمان‌ها
 • فرهنگ سازمانی
 • ارتباطات سازمانی
 • مدیریت تعارض
 • مدیریت استرس
 • کار تیمی
 • مذاکره
 • تولید، فرآیند و عملیات
 • مدیریت تولید و عملیات
 • مدیریت زنجیره تأمین
 •  پژوهش عملیاتی
 • مدیریت پروژه
 • مدیریت فرآیندها و معماری سازمانی
 • مدیریت لجستیک
 • چابکی در سازمان
 • مدیریت راهبردی
 • برنامه ریزی راهبردی
 • تحلیل رقابتی ادغام وخرید
 • پیمان های راهبردی
 • شیوه مدیریت شرکتهای هولدینگ
 • استراتژی در سطح شرکت ها
 • پیاده سازی استراتژی و موانع موفقیت آن
 • مدیریت سیستم‌ها و فناوری اطلاعات
 • مدیریت دانش و اطلاعات
 • روش‌شناسی سیستم‌های اطلاعاتی و معماری فناوری اطلاعات
 • تجارت الکترونیکی و اقتصاد دیجیتالی
 • دولت و خدمات الکترونیکی
 • استراتژی الکترونیکی
 • مدل‌های کسب و کار الکترونیکی
 • ارزیابی آمادگی الکترونیکی و شکاف دیجیتالی
 • تجارت از طریق تلفن همراه
 • سلامت و بهداشت الکترونیک
 • مدیریت تغییر و مهندسی فرآیندها
 • هوشمندی کسب و کار
 • بانکداری الکترونیک
 • راه حل‌های الکترونیکی سازمانی
 • سیستم‌های برنامه‌ریزی منابع
 • مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیک
 • مدیریت زنجیره تأمین الکترونیک
 •  تدارکات الکترونیک
 • نوآوری و انتشار فناوری اطلاعات
 •  همکاری و اتحادهای الکترونیک
 • مدیریت استراتژیک و رقابت
 • برنامه‌ریزی استراتژیك
 • مدیریت استراتژیك
 • تحلیل رقابتی ادغام و خرید
 • پیمان‌های استراتژیک
 • شیوه مدیریت شرکت‌های هولدینگ
 • استراتژی در سطح corporation
 • پیاده‌سازی استراتژی و موانع موفقیت آن
 • سازگاری مولفه های مختلف استراتژی با ساختار
 • طراحی ساختار سازمانی
 • پیاده‌سازی ساختار سازمانی
 • مدیریت منابع انسانی
 • توسعه منابع انسانی
 •  آموزش
 • جانشین پروری
 • سیستم‌های جبران خدمات
 • سیستم ارزشیابی مشاغل
 • سیستم‌های مدیریت عملکرد کارکنان
 • ایمنی و بهداشت
 • روابط کار
 • انتخاب و جامعه‌پذیری
 • مدیریت استراتژیک منابع انسانی
 • منابع انسانی الکترونیک
 • مدیریت منابع انسانی در شرکت‌های هولدینگ
 • مدیریت کارکنان دانشور
 • برنامه‌های نگهداشت دانشوران
 • نقش استراتژیک مدیران منابع انسانی
 • طراحی سیستم‌های حقوق و دستمزد در شرایط سخت اقتصادی
 • حسابرسی و ممیزی HRM
 • مربی گری
 • مدیریت تکنولوژی، تحقیق و توسعه
 • استراتژی تکنولوژی
 • مدیریت نوآوری
 • مدیریت تحقیق و توسعه
 • سیاست‌گذاری تكنولوژی
 • انتقال تکنولوژی
 • مدیریت بازار
 • استراتژی بازار
 • تحقیقات بازار
 • بازاریابی بین‌المللی
 • بازاریابی خدمات
 • مدیریت ارتباط با مشتریان
 • تبلیغات
 • قیمت‌گذاری
 • کانال های بازاریابی
 • مدیریت برند
 • اخلاق و فلسفه سازمان و مدیریت
 • شناسایی مسایل اخلاقی در سازمان‌ها
 • ریشه‌های بروز مسایل اخلاقی
 • پیامدهای مشکلات اخلاقی در سازمان‌ها
 • روش‌های غنی‌سازی فرهنگ سازمانی از منظر اخلاق سازمانی
 • اخلاق حرفه‌ای
 • مدیریت پیش‌گیرانه مسایل اخلاقی
 • تدوین و ترویج کدهای اخلاقی
 • مهارت‌های حل مسایل اخلاقی
 • مبانی فلسفی سازمان و نظریه های سازمانی
 • مبانی فلسفی نظریه های مدیریت
 • نقد و مقایسه مكاتب فلسفی سازمان و مدیریت و مطالعات تطبیقی
 • حاکمیت سازمانی و مسوولیت اجتماعی
 • نقش‌های هیئت مدیره
 • نظام پاسخگویی
 • نظام حاکمیت در سازمانها و شرکت‌های هولدینگ
 • فرآیندهای هیئت مدیره
 • روابط بین شرکت مادر و شرکت‌های اقماری
 • اثربخشی هیئت مدیره
 • تأثیر عملکرد سازمان‌ها بر مسایل اجتماعی و زیست‌محیطی
 • نقش‌های اجتماعی سازمان‌ها
 • استمرار و رشد پایدار نظام های مدیریتی
 • اصول و مفاهیم مدیریت مالی
 • نقش حسابداران و مدیران مالی در ارتقا عملکرد سازمان
 • نقش حسابداری و مدیریت مالی در توسعه اقتصادی
 • نقش مدیران مالی در توسعه و پیشرفت بنگاه های کشور
 • مدیریت سود از طریق تجدید ارائه صورت های مالی
 • رابطه صورت های مالی با اهداف گزارشگری مالی
 • محتوای اطلاعاتی صورتهای مالی
 • نقش صورت های مالی در تصمیم سازی سرمایه گذاران
 • مکانیزم های تامین مالی
 • نقش مدیران مالی در تصمیم در مدیریت بازار
 • مدیران مالی و شناخت ریسک،اصول مالی رفتاری
 • ابزار های مدیریت سود در شرکت های ایرانی
 • نقش حاکمیت شرکتی در ارتقا عملکرد واحد های تجاری
 • نقش استاندارد های ایران در اعتبار دهی به صورت های مالی
 • ضرورت حسابرسی تقلب
 • لزوم به کارگیری حسابداری تعهدی در دستگاه های اجرایی
 • لزوم عملیاتی کردن بودجه های برنامه ای دستگاههای اجرایی
 • ضرورت حسابرسی عملیاتی در دستگاه های دولتی
 • فاصله گزارشگری مالی از اهداف مورد نظر استانداردهای حسابداری در ایران
 • الزامات گزارشگری بورس اوراق بهادار تهران
 • آسیب شناسی مالی در ایران
 • مدیریت بنگاهها
 • برنامه ریزی استراتژیک مالی
 • مدیریت سرمایه گذاری
 • ارزیابی مدیریت ریسک
 • مهندسی مالی
 • مدیریت دارایی ها و تمام موضوعات مرتبط با مدیریت مالی
 • اقتصاد:
 • توسعه اقتصادی و برنامه ریزی
 • اقتصاد کلان
 • اقتصاد خرد
 • اقتصاد سنجی
 • کاربردهای اقتصاد سنجی
 • اقتصاد کاربردی
 • مدیریت اقتصاد
 • اقتصاد بازرگانی
 • اقتصاد عمومی و دولتی
 • علوم اقتصادی
 • برنامه ریزی سیستم های اقتصادی
 • نوآوری، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری، اقتصاد و بانکداری در هزاره سوم

 تاریخ های مهم

 تاریخ برگزاری همایش :۱۳۹۸/۰۲/۲۸
 تاریخ شروع ثبت نام :۱۳۹۸/۰۱/۰۷
 تاریخ پایان ثبت نام :۱۳۹۸/۰۲/۲۱

 اطلاعات تماس

وب سایت کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری، اقتصاد و بانکداری در هزاره سوم
همراه 09300414400
تلفن دبیرخانه 09300414400
پست الکترونیک info@mae2019.ir
آدرس دبیرخانه دانشکده مدیریت